tirsdag 24. november 2015

Smeltevannshull på Larsbreen/ Meltwater holes in Larsbreen

Det er observert flere ca 10 meter dype smeltevannshull i Larsbreen, like ved sporene som går oppover breen. Hullene er delvis dekket av snødrift og er vanskelige å se. Det går skispor rett forbi det ene hullet.

Posisjonene (vist som 1 og 2 på bildet) på de to hullene som er nærmest sporene er: E0513281, N8679487 og E0513283, N8679481 
 
There are observations of ca. 10 meter deep meltwaterholes in Larsbreen, close to the tracks that go up the glacier. The holes are partly covered by snowdrift and are difficult to see. There are skitracks passing very close to one of the holes.
The positions (shown as 1 and 2 on the picture) of the two holes closest to the ski tracks are: E0513281, N8679487 and E0513283, N8679481
 
 
 
 Melder/ reported by: Andreas Alexander

 

Feltloggen vinteren 2015-2016


Vintersesongen er i gang og vi oppfordrer alle som ferdes i felt om å følge med på Feltloggen og bidra med informasjon. Dersom du ser noe ute i felt som du mener bør inn i loggen, ta kontakt med reiselivsrådgiver Margrete Keyser på telefon 79 02 43 23 eller mnk@sysselmannen.no. Utenom arbeidstid kan vakthavende hos Sysselmannen kontaktes på 79 02 12 22. Husk å ta GPS-posisjon og bilder.   

Informasjonen som legges ut her er steds- og tidsspesifikk og sier ikke noe om forholdene forøvrig!

 
The winter season has started, and we ask everyone traveling in the field to follow Feltloggen and to contribute with information. If you see something in the field that you think should be in the log, please contact tourism adviser Margrete Keyser by phone: 79 02 43 23 or by e-mail: mnk@sysselmannen.no. Outside working hours you can contact the Governor’s officer on duty at 79 02 12 22. Remember to take the GPS-position and pictures!   

The information on Feltloggen is specific in time and location, and does not say anything about the conditions elsewhere!

torsdag 16. april 2015

Elveleiet i Gipsdalen går opp/ The river in Gipsdalen has started melding up

Elveleiet som går fra Methuenbreen mot hytta i Gipsdalen (ca 78°31.90'N, 16°59.52'Ø) har begynt å gå opp og det er en del vann og slush i skutersporet rett nord for hytta.

The river flowing from Methuenbreen towards the cabin in Gipsdalen (ca 78°31.90'N, 16°59.52'Ø) har started melting and there is quite some water and slush in the scootertrack just north of the cabin.

Melder/ reported by: Margrete Keyser/ Sysselmannen på Svalbard

fredag 10. april 2015

Overvann i Mohnbukta/ overwater in Mohnbukta

Det er overvann i Mohnbukta, ca 300 meter ut fra Königsbergbreen og Hayesbreen. Det er 60 til 70 cm med vann under 20 cm snø. Isen under var tykk nok.

There is overwater in Mohnbukta, up to 300m out from Königsbergbreen and Hayesbreen, it was about 60-70cm of water underneath 20cm of snow. The ice below was plenty thick enough.


Melder/ reported by: Marcus Krahenbuhl/ Svalbard Snøscooterutleie

tirsdag 7. april 2015

Sprekkområde på Paulabreen/ Crevasse area on Paulabreen

Det går store sprekker på tvers av breen ved dammen mellom Skagsmulen og Stamnen ved krysset Paulabreen/ Moršnevbreen/ Strongbreen. Sprekkene er ikke synlige når man kjører sørover på Paulabreen, men er godt synlige når man kommer fra Strongbreen og kjører nordover igjen.

There are big crevasses across the glacier by the pool between Skagsmulen and Stamnen by the intersection Paulabreen/ Moršnevbreen/ Strongbreen. The crevasses are not visible when you are driving southwards on Paulabreen, but are clearly visible when you arrive from Strongbreen and are driving northwards again.

Melder/ reported by: Gøran Andersen

onsdag 18. mars 2015

Bresituasjonen sørover mot Hornsund/ the glacier situation southwards to Hornsund

Det er målt økende hastigheter på Austre Torellbreen, Hansbreen, Paierlbreen og Mühlbacherbreen. Alle disse breene beveger seg raskere enn i fjor, og høye hastigheter har blitt målt langt oppover breene, ikke bare ved brefrontene.

Det er veldig sannsynlig at det er store sprekkområder på alle disse breene.

Hvite flekker med flerfargede pixler indikerer at vi ikke har data for disse områdene. De flekkene betyr ikke at det er lave hastigheter. 

Legg merke til at det er forskjellig skala på de forskjellige bildene.


Increasing flow velocities were measured on the glaciers Austre Torellbreen, Hansbreen, Paierlbreen and Mühlbacherbreen. These glaciers are all moving faster than last year, and high velocities have been measured far up the glaciers, not just at their fronts.

It is very likely that widespread crevassing affects all of these glaciers.

White patches with multicolored pixels indicate that we do not have data over these areas. It does not mean low velocities.

Pay attention to the change in scale between the images.

Melder/ reported by: Heïdi Sevestre PhD Student, The University Centre in Svalbard


tirsdag 17. mars 2015

Skred på Frimtham/ Avalanche at Fritham

Det har gått et stort skred ved Fritham, og det henger store skavler i områdene over løypen i Todalen.

There has been a big avalanche at Fritham, and there are big cornices hanging in the areas over the track in Todalen.

Melder/ reported by: Olaf Storø

Foto: Remi Hermansen
 
 
Foto: Odd Magne Kvålshagen

mandag 16. mars 2015

Isen i Tempelfjorden og Murdoch-hullet/ The ice in Tempelfjorden and the Murdoch-hole

Sysselmannen har mottatt bilder av is-situasjonen i Tempelfjorden ut fra Fredheim fra Lufttransport, se bilder under.


The Governor has received Pictures of the ice-situation in Tempelfjorden by Fredheim from Lufttransport, check the Pictures below.

Fredheim til venstre i bildet/ Fredheim at the left in the Picture.Murdoch-hullet ligger i området øst for utløpet av Murdoch-elva på nordsiden av Tempelfjorden. Det er lite synlig, og delvis åpent med et snødekke.

The Murdoch-hole is in the area east of the outlet of the Murdoch-river, in the northside of Tempelfjorden. It is difficult to see, and is partly open with a snow cover.Melder/ reported by: Sysselmannen/ Lufttransport.

lørdag 14. mars 2015

Isen sprekker opp ved Fredheim/ The ice is breaking up by Fredheim

Det er nå i ettermiddag store langsgående råker i isen med åpent vann midt i skuterløpen ved Fredheim. Dette har skjedd i løpet av dagen.

There are now this afternoon big cracks in the ice with open water in the middle of the scooter track by Fredheim. This has happened during the day.

Melder/ reported by: Arve Johnsen


onsdag 11. mars 2015

Overvann og sprekker på isen i Mohnbukta

Det har vært sterk fralandsvind i Mohnbukta, noe som har resultert i oppsprukket is med mye slush og overvann mellom Usherbreen og Mohnbukta.

There has been strong off-shore wind in Mohnbukta, which has resulted in fissured and cracked ice, and a lot of water and slush on the ice between Usherbreen and Mohnbukta.

Melder/ reported by: Doreen Lampe/ Spitzbergen Adventures

fredag 27. februar 2015

Forskningsutstyr på isen i Sveabukta/ Research equipment on the ice in Sveabukta


Akvaplan-NIVA har i perioden 13. - 21. februar utført feltarbeid på isen i Sveabukta. Vi har saget hull i isen og satt ned totalt 8 konstruksjoner som nå er frosset fast, samt 2 såkalte kontrollhull på 1,5 x 1,5m. Farene med dette består i de to åpne hullene og den snaue meteren de konstruksjonene stikker opp, samt isblokkene som er dradd unna etter saging av hull. Hele området er nå godt merket med røde løypestikker med refleks. Dette er tenkt å være der frem til isen går.

During the period from 13 to 21 February, Akvaplan-NIVA  conducted fieldwork on the ice in Sveabukta. We have sawed a hole in the ice and put down a total of 8 structures that are now frozen, and two so-called control gaps of 1.5 x 1.5m. The dangers of this consists in the two open holes and the one meter high structures , as well as blocks of ice from the holes. The whole area is now well marked with red trail sticks with reflectors. The stuctures are going to be there until the ice goes.
 
 
Melder/ reported by: Rune Svendsen/ Akvaplan Niva

Varsel om svært dårlig vær i helgen/ Alert of very bad weather during this weekend


Sysselmannen har fått følgende melding fra Meteorologisk institutt:                    
Et kraftig lavtrykk flytter seg nordover i Norskehavet. Dette vil gi vindøkning på Svalbard lørdag kveld. Foreløpig ser det ut til å være godt samsvar i prognosene om denne utviklingen. Søndag ventes øking til østlig sterk kuling, langs vestkysten periodevis full storm. Tiltykning til snø og snøfokk kommer til å gi svært dårlige siktforhold. Det ventes mest snø på østkysten. Mandag morgen minker vinden til stiv kuling og det vil fortsatt snø.

Sysselmannen oppfordrer alle som har tenkt seg på tur til å ta hensyn til dette varselet.

The Governor has received the following message from the Norwegian Meteorological Institute:                

A strong low pressure system is moving northwards in the Norwegian Sea. This will give a wind increase in Svalbard Saturday night. So far the forecasts seem to be consistent about this Development. Sunday the wind is expected to increase to an easterly gale, along the west coast intermittently full storm. Snowfall and blowing snow is going to give very poor visibility. The most snow is expected in the East Coast. Monday morning the wind will decrease to gale and it will still snow.

Governor urges all who intend to go on trips to take this message into account.

 

 
 
 
Melder/ reported by: Meteorologisk institutt/ The Norwegian Meteorological Institute

onsdag 18. februar 2015

Store overhengende skavler i Fardalsbakken/ big overhanging cornices in Fardalsbakken

Det er store overhengende skavler fra vestsiden av passet på Longyearbreen og nedover siden av Fardalsbakken som kan falle ned og utløse skred.

Sysselmannen oppfordrer folk som skal på tur til å unngå skredfarlige områder.

There are big overhanging cornices from the west-side of the pass on Longyearbreen and downwards the side of Fardalsbakken that can fall down and release avalanches.

The Governor urges people that are going out on trips to avoid potential avalanche areas.

Melder/ reported by: Niklas Gerhardson/ Better Moments.fredag 13. februar 2015

VÆRVARSEL SØNDAG


Sysselmannen har mottatt følgende varsel fra Meteorologisk institutt i Tromsø:

Søndag vil et kraftig lavtrykk passere nordøstover gjennom Framstredet. Dette vil gi mye vind og nedbør på Svalbard i løpet av søndagen. Foreløpig ser det ut til å være godt samsvar i prognosene om denne utviklingen.

Søndag morgen ventes økning til sørøstlig storm, og tiltykning til snø og snøfokk med svært dårlige siktforhold. Etter hvert stigende temperatur. Natt til mandag minking igjen til sørlig stiv kuling og overgang til byger, etter hvert regnbyger i lavlandet.

Vedlagt bilde over vindstyrke søndag.

Sysselmannen oppfordrer alle som har tenkt seg på tur til å ta hensyn til dette varselet.

Fint om dere kan dele!

fredag 6. februar 2015

Skred i Bolterdalen/ Avalanche in Bolterdalen

Onsdag 5. februar gikk det skred i Bolterdalen ved ca posisjon N 78 08.530 E 015 58.496. Skredet har krysset den vanlige traseen med ca 80 meter og er opptil 4 meter tykt der.

Wednesday 5 February there was an avalanche in  Bolterdalen at ca position N 78 08.530 E 015 58.496. The avalanche has crossed over the regular traffic route by 80 meters and is about 4 meters thick there.

Melder/ reported by: Sysselmannen på Svalbard/ Green Dog Svalbard

onsdag 4. februar 2015

Doserspor til Svea / Dozer-tracks to Svea


AF Gruppen har starta med dosertransport mellom Longyearbyen og Svea på strekninga Todalen - Gangdalen - Slakbreen. Ver merksam på at det kan vera djupe spor på strekninga utover vinteren.

AF Gruppen has started transports by dozer between Longyearbyen and Svea in Todalen - Gangdalen - Slakbreen. Be aware of the possibility of deep tracks on this distance during the Winter.

Melder/ reported by: Ellinor Falkgjerdet/ AF Gruppen

torsdag 22. januar 2015

Feltlogg vinteren 2015


Vintersesongen er i gang og vi oppfordrer alle som ferdes i felt om å følge med på Feltloggen og bidra med informasjon. Dersom du ser noe ute i felt som du mener bør inn i loggen, ta kontakt med reiselivsrådgiver Margrete Keyser på telefon 79 02 43 23 eller mnk@sysselmannen.no. Utenom arbeidstid kan vakthavende hos Sysselmannen kontaktes på 79 02 12 22. Husk å ta GPS-posisjon og bilder.   
 
Informasjonen som legges ut her er steds- og tidsspesifikk og sier ikke noe om forholdene forøvrig!
 
Vi minner om dagens foredrag på Svalbardseminaret: "Ut på tur - vær godt forberedt!" som holdes av Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps og UNIS.
 

The winter season has started, and we ask everyone traveling in the field to follow Feltloggen and to contribute with information. If you see something in the field that you think should be in the log, please contact tourism adviser Margrete Keyser by phone: 79 02 43 23 or by e-mail: mnk@sysselmannen.no. Outside working hours you can contact the Governor’s officer on duty at 79 02 12 22. Remember to take the GPS-position and pictures!   
 
The information on Feltloggen is specific in time and location, and does not say anything about the conditions elsewhere!