mandag 18. april 2016

Råk brøytet ved iskanten i Van Mijenfjorden/ lead cut at the ice edge in Van Mijenfjorden

Ved iskanten i Van Mijenfjorden er det brøytet en liten råk i fastisen på posisjon
N77 49.309 E016 07.524.
Råken skal være synlig for folk som ferdes langs iskanten. 
 
 
At the fast ice edge in Van Mijenfjorden there is cut a small lead into the fast ice at
N77 49.309 E016 07.524.
The lead should be visible to anyone traveling along the ice edge.
 
Melder/ reported by; Jason Roberts

mandag 11. april 2016

Aavatsmarkbreen surge - passet mot Elisebreen - Kaffiøyra/ pass towards Elisebreen - Kaffiøyra

Aavatsmarkbreens surge har resultert i store sprekker helt opp til vannskillet mellom Aavatsmarkbreen og Løvenskioldfonna ved Eleonoretoppen. Det er store åpne sprekker i passet mot Elisebreen.

The surge in Aavatsmarkbreen has resulted in big crevasses all the way up to the transition between Aavatsmarkbreen and Løvenskioldfonna by Eleonoretoppen. There are big open crevasses in the pass towards Elisebreen.

Passet mot/ Pass towards Elisebreen

 
Aavatsmarkbreen fra/ from Eleonoretoppen
 
 
 
 
 
Melder/ reported by: Margrete Keyser/ Sysselmannen på Svalbard
 

onsdag 16. mars 2016

Iskanten i Petuniabukta/ the ice edge in Petuniabukta

Iskanten i Petuniabukta ser ut til å ligge såvidt sør for de par hyttene og installasjonene som står på vestsiden av bukta, ca halvveis utover Petuniabukta mot Mimerbukta/ Pyramiden. Bildet under ble tatt i går 16.3 og det var i tillegg en del is i Billefjorden som var i drift sørover. Har ingen informasjon om hvor tykk og sikker resten av isen er forøvrig.

The ice edge in Petuniabukta seems to be just south of the couple of cabins and installations that stand on the west siden of the bay, about halfways out from Petuniabukta towards Mimerbukta/ Pyramiden. The picture below was taken yesterday 16.3 and there was also some ice in Billefjorden that was drifting south. We have no information about the thickness or safety of the ice.Melder/ reported by: Margete Keyser/ Sysselmannen på Svalbard

torsdag 18. februar 2016

Usikker is på Linneevannet/ unsafe ice on Linneevannet

I det sørøstlige hjørnet av Linneevannet (mot Kongressvannet), der elven renner in i Linneevannet er isen usikker. Det er frosset på lag med nyis over eldre is med vann mellom lagene. Det gikk 3 skutere gjennom isen og satt seg fast i forgårs, ikke følg det sporet ut på isen.

Båthuset i nordenden av vannet har rast sammen.

Det er også veldig lite snø og mye stein i morenen foran Aldegondabreen.

In the south-east corner of Linneevannet (closest to Kongressvannet), where the river flows into Linneevannet the ice is not safe. It is frozen in few layer (water/ice/water/ice). Three scooters went through and got stuck in the water and ice the day before yesterday.

The boat shed on the north side of the lake has collapsed.

There is also very little snow and lots of rocks in the moraine in front of Aldegonabreen.

Linneevannet:Aldegondabremorenen:
 

 
 
 
Melder/ reported by: Fyodor Gilbo 

onsdag 17. februar 2016

Bresprekk Blekumbreen/ Crevasse Blekumbreen

Når en kommer opp Blekumbreen og tar opp ryggen på sørsiden for å komme opp på utsiktspunktet som er sør for merket «Bresprekk» på vedlagt kart, er det en åpen bresprekk eller smeltevannskanal relativt nærme der det ofte går spor. Ser en på topografien lenger opp mot fjellet, er det en forsenking i overgangen mellom bre og fjell som er stor nok til at det kan se ut som at det samler seg vann, så det kan være en smeltevanns kanal.

Posisjon: N78 14,646 E16 06,411

When you go up Blekumbreen and take the ridge up on the south side to get to the view point south of the waypoint "Breprekk" in the attached map, there is an open crevasse or meltwaterchannel relatively close to where the tracks usually are. If you look at the topography towards the mountain, there is a recession in the transition between the mountain and the glacier which is big enough to look like it holds water, so this can be a meltwater channel.
Position: N78 14,646 E16 06,411
Melder/ reported by: Vemund Solli/ Svalbard Booking

mandag 15. februar 2016

Skred fra Nordenskiöldtoppen/ Avalanche from Nordenskiöldtoppen

Det ble utløst skred i fjellsiden på øst-siden av Nordenskiöldtoppen ned mot Longyearbreen i går 14. februar.

An avalanche was triggered yesterday, 14 February, i the mountainside on the east-side of Nordenskiöldtoppen towards Longyearbreen

Melder/ reported by: Sysselmannen

mandag 8. februar 2016

Ustabile lag i snøen, Trollsteinen/ unstable layers in the snow, Trollsteinen


Det ble i går ettermiddag observert skytende sprekker (ca 2 meter) og "whom"- lyder i snøen i bakken  opp mot Trollsteinen (vestsiden). Det har kommet ca 30cm vindtransportert snø i bakken fra lørdag til søndag.

“Whomf”-ing and some (ca 2m) shooting cracks have been observed on the west slope of Trollsteinen  yesterday afternoon. Wind has been loading about 30cm of snow on the slope between saturday and sunday afternoon. 

 Melder/ reported by: Lucien Simpfendoerfer

søndag 31. januar 2016

Nylig utløst skred i Tverrdalen- Reindalen / Fresh avalanche in Tverrdalen- Reindalen

Det er er utløst skred i dag i Tverrdalen ca 4-500 meter før utløpet mot Reindalen på østsiden av dalen. Det meldes om mye løssnø i terrenget. Skuterfører som observerte skredet bekrefter at ingen er tatt i skredet.

There has been an avalanche today in Tverrdalen ca 4-500 meters before coming to Reindalen on the east side of the valley. There are reports of a lot of loose snow in the terrain. Snowmobile driver observing the avalanche confirms that no one was taken in the avalanche.onsdag 27. januar 2016

Knekt isbro i Gangdalen/ broken ice bridge in GangdalenCa en god kilometer før Gangskaret når man kommer sørfra er det en knekt isbro i skuterløypen. Den er ikke veldig dyp, men en skuter kan lett sette skien fast og få bråstopp.

UTM-posisjon E0520142 N8663638

About one kilometer before Gangskaret coming from the south there is a broken ice bridge in the snowmobile track. It is not very deep, but a snowmobile can easily get the ski stuck and get a hard stop.

UTM-position E0520142 N8663638

Melder/ reported by: Ellinor Falkgjerdet/ AF-Gruppen

mandag 25. januar 2016

Gjennomslag i elveleiet i Grøndalspasset/ fall-through in the riverbed at Grøndalspasset


Det er gjennomslag i isen på inntil en meter i elveleiet, i morenen i Grøndalspasset, og meget farlig å kjøre der. På brinken til venstre for sporet, retning Grøndalen, er det 5 cm nysnø som ikke har festet seg i isen, med blank isholke under, og farlig å ferdes der slik forholdene er nå.

There are fall-throughs in the ice of up to one meter in the riverbed in Grøndalspasset, and very dangerous to drive there. On the brink to the left of the track - direction Grøndalen - there is 5 cm fresh snow that is not sticking to the ice, with slippery ice underneath, and dangerous to driver there as the conditions are now.


 
 

Melder/ reported by: Steinar Rorgermoen/ Basecamp Spitsbergen