torsdag 22. mai 2014

Råk i Tempelfjorden/ open channel in the ice in Tempelfjorden

Det er en råk som går innover isen i Tempelfjorden fra iskanten og forbi Murdoch-hullet.

There is an open channel in the ice in Tempelfjorden, going from the ice edge and past the Murdoch-hole.

 

Melder/ reported by: Tore Hoem/ Spitsbergen Travel

fredag 11. april 2014

Råk i Dicksonfjorden/ open channel in the ice in Dicksonfjorden

UNIS laget den 8. april råk med RV Lance inn i Dicksonfjorden som vist på kartutsnitt. Posisjon der fartøyet lå i isen er: N 78 41,9380' E 015 18,8530'. Fartøyet gikk ut av isen den 10. april. Istykkelsen i området hvor fartøyet lå er ca. 35cm. Istykkelsen lengre ut i fjorden er betydelig mindre med overvann på isen. Isen i området har ikke vokst den siste tiden og det må derfor påregnes at råken fremdeles er åpen.

 

UNIS made a channel in the sea ice in Dicksonfjorden on 8 April with the vessel RV Lance. The vessel stopped at the position: N 78 41,9380' E015 18,8530'. RV Lance left the ice on 10 April. The ice thickness in the area where the vessel stopped is about 35cm. The ice thickness farther out in the fjord is significantly lower with water on the ice. The map image shows the channel in the ice and the position of the vessel. The ice thickness has not been growing in the last period and the channel in the ice will probably still be open.

 

Melder/ reported by: Fred Skancke Hansen/ UNIS

torsdag 10. april 2014

Breer rundt Ny-Ålesund/ Glaciers around Ny-Ålesund

Noen av breene som brukes for skuterkjøring til Ny-Ålesund og omkringliggende områder har nye sprekkområder eller pågående surge.

Some of the glaciers that are used for snowmobile traffic to Ny-Ålesund and the surrounding areas have new crevasse fields or an ongoing surge.


Aavatsmarkbreen: brefronten mot nordvest, Sarsøyra i bakgrunnen
Aavatsmarkbreen: the glacier front towards north-west, Sarsøyra in the background


Aavatsmarkbreen mot nord, Skanken i bakgrunnen
Aavatsmarkbreen towards north, Skanken in the background


Uvêrsbreen øvre del, mot øst-sørøst, Hofgaardtoppen til høyre
Uvêrsbreen upper part, towards east-southeast, Hofgaardtoppen to the right


Uvêrsbreen sprekkområde på nedre del av breen, mot øst med Bogegga til venstre og Gåvetoppen i bakgrunnen
Uvêrsbreen, crevasse area on the lower part of the glacier, towards east with Bodegga to the left and Gåvetoppen in the background

Alle foto: Sebastien Barrault
Melder/ reported by: Sebastien Barrault/ Feltlogg Ny-Ålesund

mandag 7. april 2014

Bresprekker ved Nordenskiöldtoppen/ Crevasses near NordenskiöldtoppenDet er breglepper og bresprekker i hele søndre del av breen som fører opp mot Nordenskiöldtoppen. Fareområdene er ikke synlige i terrenget på grunn av snødekket. Søndag 6. April 2014 falt en skiløper i en bresprekk på posisjon N78 10.95 E15 26.55 Den stiplede linjen viser ryggen og den røde ringen viser hvor skiløperen falt i bresprekken.
 
There are bergschrund and crevasses in the whole southern part of the glacier leading up to Nordenskiöldtoppen. The dangerous areas are not visible in the terrain because of the snow cover. On Sunday 6 April 2014 a skier fell into a crevasse in position N78 10.95 E15 26.55 The stippled line shows the ridge and the red circle shows where the skier fell into the crevasse.

Melder/ reported by: Sysselmannen på Svalbard
 
 


Foto: Arild Lyssand/ Sysselmannen på Svalbard
torsdag 27. mars 2014

Mulig surge på Uvêrsbreen/ possible surge on Uvêrsbreen

Satellittbilder som er analysert av UNIS (CRIOS-prosjektet) viser at Uvêrsbreen har beveget seg i løpet av januar 2014. Det er ikke klart om det er en pågående surge per dags dato. Merk at fargene i kartet viser bevegelsen over en 11-dagers periode. Vær oppmerksom på at det kan ha oppstått nye sprekker.

 

Satellite pictures analysed by UNIS (CRIOS-project) show a sudden move of Uvêrsbreen early January 2014. It isn't clear yet if it is an ongoing surge or not. Note that the colors give the different speed in m/day over a period of 11 days.
Be aware of possible new crevasses.

 

Melder/ reported by: CRIOS project, UNIS via Feltlogg Ny-Ålesund

 

 

 

mandag 17. mars 2014

Kalving fra Tunabreen / calving from Tunabreen

Onsdag 12. mars ble det observer en stor kalving ca på midten av brefronten. Dette skapte bølger på 1 meter ca 200 meter fra brefronten i den sørøstre enden av breen og ca 600 meter fra der det kalvet. Bølgene knakk opp sjøisen til flak med 20 cm eller bredere sprekker i mellom. Etter en stund la bølgene seg og sprekkene lukket seg, men isen er oppsprukket og ferdsel på isen er risikabelt. Det ble funnet sprekker opp til 400 meter fra brefronten.

 

On Wednesday 12th March a large calving event from near the middle part of the ice front was observed. This event generated waves of at least 1m in amplitude at approximately 200m from the ice front in SE end of glacier and estimated distance of 600m to the calving spot further in the middle. These waves broke the sea ice into flakes with gaps between them opening temporarily up to 20 cm or more. After a short period the ice settled down and the gaps closed once more, leaving only the shoreline area a significant risk to travel. Fractures were found up to 400m from the ice-front

 

 

Melder/ reported by: Jukka Ikonen/ UNIS

tirsdag 25. februar 2014

Ferdselsforbud ved Svea flyplass/ Restricted area at Svea airport

For å hindre uønsket ferdsel inne på sikkerhetsområdet rundt flyplassen i Svea, er dette området delvis inngjerdet. All trafikk eller ferdsel på innsiden av gjerdet/stikkene er forbudt uten klarering fra flytårnet. Ferdselsforbudet gjelder døgnet rundt, hver dag, uavhengig av om det foregår flytrafikk eller ikke.
 
To stop unwanted travel inside the security area around the airport in Svea, the area is partly fenced in. All traffic on the inside of the fence/ poles is forbidden without clearance from the airport tower. The restriction is in force day and night, every day, even if there is no air traffic going on at the time.
 
Melder/ reported by: Jan Ove Steinsmo- Svea flyplass/ Store Norske Spitsbergen Grubekompani
 

torsdag 20. februar 2014

Dosertransporter til Svea / dozer transports to Svea

AF-Gruppen vil gjennomføre dosertransport og muligens noe tråkkemaskintransport fra Longyearbyen til Svea i forbindelse med båtanløpet. Vær oppmerksom på at det kan bli dype spor på strekningen. Transportene starter opp i dag og vil pågå gjennom helgen og noen dager ut i neste uke.

 

AF-Gruppen is going to have transports by dozer and possibly some by snowcat from Longyearbyen to Svea in connection with the ship arrival. There can be deep tracks on the way to Svea. They’re starting up today and will continue through the weekend and a few days next week.

 

Melder/ reported by: Olav Grave/ AF-Gruppen

 

tirsdag 18. februar 2014

Skred i Skaret (Brøggerhalvøya)/ Avalanche at Skaret (Brøggerhalvøya)

Overhengende skavler har falt ned og utløst et skred i Skaret. Det henger fortsatt store skavler over det vanlige skutersporet. Det er meldt om flere skred på Brøggerhalvøya.

 

An avalanche slab was triggered by an unstable snow cornice at Skaret. Large snow cornices are still hanging above the "usual" scooter track. Other avalanches were reported around Brøggerhalvøya.

 

Melder/ reported by: Sebastien Barault/ Feltlogg Ny-Ålesund

Åpne smeltevannskanaler på Brøggerbreen/ open meltwater channels on Brøggerbreen

Det er observert åpne smeltevannskanaler og hull på Brøggerbreen i nærheten av det vanlige skutersporet.

Posisjoner:

Hull: N78 53.651 E11 50.508

Åpen smeltevannskanal: N78 53.188 E11 51.074

 

Open meltwater channels and holes have been spotted on Brøggerbreen nearby the "usual" scooter track.

Positions:

Hole: N78 53.651 E11 50.508

Open meltwater channel: N78 53.188 E11 51.074

 

Melder/ reported by: Sebastien Barault/ Feltlogg Ny-Ålesund

torsdag 6. februar 2014

Åpen smeltevannskanal på Scott Turnerbreen/ Open meltwaterchannel on Scott Turnerbreen

Det er en åpen smeltevannskanal i overgangen fra Scott Turnerbreen til morenen på ruten som går fra Bolterdalen til Tverrdalen og Reindalen. Smeltevannskanalen kan være vanskelig å se, og skutersporet er kun ca. 1,5 m bredt. På hver side av dette sporet er det et opp til fire meters fall.
Posisjon N78 06.456 E 15 58.186

There is an open meltwaterchannel in the transition from Scott Turnerbreen to the moraine on the route going from Bolterdalen to Tverrdalen and Reindalen. The meltwaterchannel can be difficult to see, and the snowmobile track is only 1,5 m wide. On each side of this track there is a fall of up to four meters.
Position N78 06.456 E 15 58.186

Melder/ reported by: Sysselmannen på Svalbard

onsdag 5. februar 2014

Skavl i Skaret (Brøggerpasset)/ steep snowdrift in Skaret (Brøggerpasset)

Det er en ca. tre meter høy skavl i Skaret (Brøggerpasset - mellom Skarsnuten og Steenfjellet) som er vanskelig å passere. Skavlen synes ikke og er farlig for folk som kommer fra sør og er svært vanskelige å forsere fra nord.

Posisjonen er N78 52.424; E011 51.355.

 

There is a three meter high snowdrift at Skaret (Brøggerpasset - between Skarsnuten and Steenfjellet) which is difficult to pass. The snowdrift is not visible and is dangerous for people travelling from the south. It is very difficult to pass from the north.

The position is N78 52.424; E011 51.355

 

Melder/ reported by: Thomas Andersen

 

mandag 27. januar 2014

Ustabil isgrotte i Longyearbreen/ unstable ice cave in Longyearbreen

Isgrotten i Longyearbreen anses som ustabil. Det har gått flere store isras og det henger mer is igjen som kan rase ut.

 

The ice cave in Longyearbreen is regarded as unstable. There have been many big ice falls and there is more ice left that can fall down.

 

Melder/ reported by:  Tore Hoem/ Spitsbergen Travel

 

Doserspor i Gangdalen/ Dozertracks in Gangdalen

Det utføres fortsatt dosertransport mellom Longyearbyen og Svea. Vær oppmerksom på at det kan være dype spor på strekningen og spesielt i Gangdalen. AF-Gruppen melder at det vil være transporter i første omgang frem til og med førstkommende torsdag.

Transports by dozer are still being done between Longyearbyen and Svea. Be aware that there can be deep tracks, especially in Gangdalen. AF-Gruppen is signaling that there will be transports ahead until Thursday this week.

Melder/ reported by: Olav Grave, AF-Gruppen

 

torsdag 16. januar 2014

Surge på Penckbreen/ Surge on Penckbreen

Penckbreen er i ferd med å surge og har utviklet flere og større sprekker. Det er usikkert hvor fort utviklingen har gått siden høsten 2013, og hvor godt sprekkene vil synes over snødekket. Man bør likevel forvente at det er dårlige snøbruer og at sprekkene i løpet av kort tid kan blir flere og større. Observasjoner fra høsten viser at det da var lite sprekker i de nederste kilometerne, men at det ble flere oppover forbi Bernerberget.
 
Penckbreen is surging and has developed a larger amount of crevasses. It is uncertain how far the development has gone since the autumn 2013, and if the crevasses are visible through the snow. Still bad snow bridges should be expected and may increase quickly in number and size. Observations from last autumn show there were few crevasses in the lowest few km, but that they increased upglacier past Bernerberget.
 
Melder/ reported: Monica Sund