onsdag 17. februar 2016

Bresprekk Blekumbreen/ Crevasse Blekumbreen

Når en kommer opp Blekumbreen og tar opp ryggen på sørsiden for å komme opp på utsiktspunktet som er sør for merket «Bresprekk» på vedlagt kart, er det en åpen bresprekk eller smeltevannskanal relativt nærme der det ofte går spor. Ser en på topografien lenger opp mot fjellet, er det en forsenking i overgangen mellom bre og fjell som er stor nok til at det kan se ut som at det samler seg vann, så det kan være en smeltevanns kanal.

Posisjon: N78 14,646 E16 06,411

When you go up Blekumbreen and take the ridge up on the south side to get to the view point south of the waypoint "Breprekk" in the attached map, there is an open crevasse or meltwaterchannel relatively close to where the tracks usually are. If you look at the topography towards the mountain, there is a recession in the transition between the mountain and the glacier which is big enough to look like it holds water, so this can be a meltwater channel.
Position: N78 14,646 E16 06,411
Melder/ reported by: Vemund Solli/ Svalbard Booking